Privacy en cookie statement

PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID
Versie mei 2018

WIE ZIJN WIJ?
Sony Music Entertainment Netherlands B.V. is een besloten vennootschap naar
Nederlands Recht, geregistreerd onder Kamer van Koophandel - nummer
32037174. U vindt Onze contactgegevens terug onderaan dit document. De
aanduiding “Sony Music”, “Wij”, “Ons” en “Onze’ in deze Privacyverklaring en
Cookiebeleid verwijst naar Sony Music Entertainment Netherlands B.V. (of enige
andere Sony Music Entiteit die Uw data gebruikt in overeenstemming met deze
privacy- en cookieverklaring); “U” en “Uw” naar elke persoon die Ons persoonlijke
informatie verstrekt door gebruik te maken van Onze website.
Wij nemen de bescherming van Uw privacy zeer serieus. Gelieve deze
Privacyverklaring aandachtig te lezen, ze legt uit welke persoonsgegevens We van
U kunnen verzamelen en hoe We deze kunnen gebruiken.
UW GEGEVENS : PERSOONSGEGEVENS
Wij kunnen Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken van zodra U gebruik
maakt, U zich inschrijft of U lid wordt van Onze website, U zich abonneert op
diensten zoals nieuwsbrieven, U downloads aankoopt, Wij U documenten opsturen
of wanneer U zich online registreert om deel te nemen aan een wedstrijd (deze
lijst van voorbeelden is niet-exhaustief).
COOKIES
Daarenboven gebruiken wij op onze website technologieën om informatie te
verzamelen welke ons helpen om Onze website te verbeteren en om U een betere
en meer gepersonaliseerde service aan te bieden, bijvoorbeeld door informatie op
te slaan omtrent Uw voorkeuren en door Ons toe te laten U te herkennen wanneer
U terugkeert naar Onze website. Deze technologie wordt als ‘cookies’ omschreven
in dit document, doch deze term omvat eveneens gelijkaardige technologieën zoals
‘web bakens’ (hieronder verder omschreven). Wij maken gebruik van eigen
cookies en deze van derden om informatie te verzamelen.
Cookies helpen Ons om Onze website te verbeteren en om U een betere en meer
gepersonaliseerde service aan te bieden, bijvoorbeeld door informatie op te slaan
omtrent Uw voorkeuren en door Ons toe te laten U te herkennen wanneer U
terugkeert naar Onze website. U kunt ervoor kiezen om cookies niet te aanvaarden
door de instellingen van Uw internetbrowser aan te passen, wat echter tot gevolg
kan hebben dat bepaalde onderdelen van Onze website niet of niet behoorlijk meer
werken.

Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen van derden (met wie wij samenwerken).
Dit kan het geval zijn indien U een ‘like’ of ‘share’ heeft aangevinkt betreffende
een bericht op onze website of apps. In dat geval zal de derde partij informatie
delen met ons. Indien U deelneemt aan activiteiten die wij organiseren op andere
websites of apps – zoals bijvoorbeeld op Facebook – dan verleent U ons toegang
tot Uw persoonsgegevens die door Facebook or andere websites of eigenaars van
apps worden bijgehouden.
MINDERJARIGEN
U DIENT MINSTENS 16 JAAR TE ZIJN OM U TE KUNNEN REGISTEREREN OP ONZE
WEBSITE. U KUNT ZICH NIET INSCHRIJVEN INDIEN U JONGER BENT DAN 16 JAAR.
INDIEN U TUSSEN 13 EN 16 JAAR OUD BENT, KUNT U ZICH REGISTEREN INDIEN
UW OUDERS AKKOORD ZIJN.
OUDERS
Hoewel Wij verbieden dat minderjarigen jonger dan 16 jaar zich inschrijven, kunt
U de inschrijving van Uw kind toestaan indien Uw kind ouder is dan 13 jaar maar
nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
Ouders kunnen de online activiteiten van hun minderjarige kinderen begeleiden
door gebruik te maken van software voor ouderlijk toezicht die toeziet op een
kindvriendelijke omgeving. Via deze software kan ook voorkomen worden dat
kinderen hun naam, adres of enige andere persoonsgegevens online plaatsen
zonder de toestemming van hun ouders.
DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS VIA INTERNET
Het is helaas niet mogelijk om volledig de veiligheid van een informatieoverdracht
via internet te garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is dan ook
op eigen risico.
VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
OPGELET: De persoonsgegevens die U Ons verstrekt kunnen doorgegeven,
opgeslagen en verwerkt worden in de Verenigde Staten of een ander derde land
waar de servers (inclusief deze van onze service providers) zich buiten de
Europese Unie bevinden.
Wij zien in deze gevallen erop toe dat de overdrachten gebeuren in
overeenstemming met het beleid van de Europese Unie ter zake, bijvoorbeeld door
samen te werken met leden van het Amerikaanse syteem ‘Privacy Shield’ of door
gebruik te maken van standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd voor
de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen of door de gegevens over
te dragen naar landen die een systeem hebben die door de Europese Commissie
als gelijkwaardig werd erkend (dit geldt momenteel voor Andorra, Argentinië,
Canada, Faeröer Eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Jersey, Nieuw-Zeeland,

Uruguay en Zwitserland). Wij vragen U dan ook dat op het moment U zich inschrijft
U Uw toestemming geeft voor dergelijke overdrachten.
HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij kunnen Uw persoonsgegevens als volgt gebruiken:
(A) In het kader van de uitvoering van Uw contract of voor het nemen van
maatregelen betreffende het contract;
a. Om Uw registratie op een van onze websites of apps te verwerken,
dan wel de verwerking van Uw deelname aan een wedstrijd die we
organiseren
b. Om U op de hoogte te brengen van enige eventuele wijzigingen van
deze Privacyverklaring en Cookiebeleid of van Onze diensten in het
algemeen.

(B) om redenen die te maken hebben met Ons rechtmatig belang waarbij we
erover waken een proportioneel evenwicht te bewaren tussen Ons
rechtmatig belang en de naleving van Uw privéleven. In dit kader kunnen
uw gegevens verwerkt worden met het doel:
a. Om U toegang te verlenen tot de content en features in de websites
en apps
b. Om U informatie, producten of diensten te verstrekken die U bij Ons
of eventueel bij derden heeft gevraagd
c. Om de veiligheid van onze websites en apps te garanderen en om
misbruik en fraude te voorkomen
d. Om de naleving van onze gebruiksvoorwaarden en andere policies de
garanderen en om andere organisaties (zoals rechtenhouders) bij te
staan in het afdwingen van hun rechten
e. Om U informatie, producten of diensten te verstrekken waarvan Wij
denken dat deze U kunnen interesseren
(C) wanneer we Uw toestemming verkregen hebben:
a. Indien U ons toestaat om U nieuwsbrieven of commerciële
boodschappen te sturen via een medium waarbij Wij U de
toestemming vragen om U dergelijke nieuwbrieven of commerciële
boodschappen te mogen sturen (bijvoorbeeld reclame via mailing
lists)
b. Indien U ons toestaat om Uw data met derden te delen zodat zijn U
nieuwbrieven of (commerciële) boodschappen kunnen sturen, zoals
bijvoorbeeld artiesten
c. Waar U ons de toestemming geeft om cookies te plaatsen en
gelijkaardige technologieën te gebruiken
d. In andere gevallen waar Wij U de toestemming vragen, voor een doel
dat Wij U op dat moment zullen uiteenzetten

(D) Waar voorzien is in de wetgeving:
a. Indien wij de ouderlijke toestemming nodig hebben om aan kinderen
onder de 16 jaar online diensten te verschaffen. Onze websites en

apps zijn in het algemeen niet ontworpen voor kinderen onder de 16
jaar.
b. Uitvoering van de wetgeving.
c. Om informatie te verstrekken aan de overheid of gerechtelijke
doensten in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?
INDIEN U HIER UITDRUKKELIJK MEE INSTEMT, KUNNEN WIJ UW
PERSOONSGEGEVENS DELEN MET:
(A) De ondernemingen van de Sony Group en haar derde dienstverleners.
Wij kunnen Uw persoonsgegevens delen met Onze partners,
ondernemingen van de Sony Group over de gehele wereld of met derde
dienstverleners.
(B) Muzikanten
Wanneer U Ons heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn, kunnen
Wij Uw persoonsgegevens delen met Onze muzikanten (en hun
beheersmaatschappijen) om U op de hoogte te houden van alle laatste
nieuwtjes.
(C) Derden
Enkel in geval van een fusie, consolidatie of concentratie, bij een
heroriëntatie van het bestuur, bij een verkoop of overdracht van
belangrijke activa, de reorganisatie of liquidatie van Sony Music, kunnen
Wij Uw persoonsgegevens of een deel ervan doorgeven of verkopen aan
derden of kunnen Wij derden toegang geven tot Uw persoonsgegevens;
Wij kunnen eveneens bepaalde statistische gegevens doorgeven inzake
de verkoop en het gebruik van Ons materiaal, deze gegevens kunnen
demografische gegevens bevatten zoals de leeftijd en/of de
geografische locatie van gebruikersgroepen. Uit deze statistieken kan
geen persoonlijke informatie (zoals namen of e-mailadressen) worden
afgeleid.
(D) Bijzondere omstandigheden
Op verzoek van de bevoegde autoriteiten kunnen Wij Uw
persoonsgegevens vrijgeven indien Wij van oordeel zijn dat de wet Ons
daartoe verplicht;
Wij kunnen eveneens Uw persoonsgegevens delen wanneer Wij te
goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is voor het identificeren of
contacteren van elke persoon die opzettelijk of onopzettelijk de rechten
of eigendommen van de personen vermeld onder (a) of (b) heeft
geschonden of voor het nemen van gerechtelijke stappen tegen deze
personen.
Indien U materiaal op een site of app beschikbaar maakt, dan kan deze
publiekelijk beschikbaar worden gesteld.

(E) Dienstverleners
Indien U zich heeft geregistreerd voor een wedstrijd of prijsvraag welke
wordt geadministreerd door een derde partij, dan zullen Uw
persoonsgegevens worden meegedeeld aan de organisator van de
betreffende wedstrijd of prijsvraag zodat zij deze kunnen organiseen.
Dit houdt in dat Uw persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in
de lijst met winnaars.
Wij delen Uw persoonsgegevens eveneens met derden die diensten
verlenen aan Ons, zoals het hosten en onderhouden van onze websites
en apps, het versturen van e-mails en het uitvoeren van data-analyses.

COOKIES EN GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIËN
Wat is een cookie?
Een cookie is een mini-bestand dat geplaatst wordt op de harde schrijf van de
bezoeker om de communicatie te vergemakkelijken tussen zijn computer
(ongeacht het type gebruikt wordt, bijv. computer, smartphone, console of
videospellen verbonden met internet, ...) en de server van de website. In deze
beperkte betekenis vervult de cookie de rol van een simpele getuige van de
transactie door bepaalde informatie op te slaan.
Technologische ontwikkelingen kunnen in de toekomst de functies van cookies
verruimen, zo kan bijvoorbeeld de capaciteit van de website, de bezoekers, de
statistieken en de voorkeuren opgevolgd worden of kan er gerichte reclame
verstuurd worden.
Een cookie in de ruimere zin verwijst naar alle bestanden van de overgedragen en
verzamelde informatie die opgeslagen werden toen een gebruiker een website
bezocht, ongeacht of deze informatie opgeslagen staat op de computer van de
bezoeker of op een server. Het is in deze ruimere zin dat de term wordt gebruikt
in dit Cookiebeleid.
Waarom gebruiken We cookies?
Cookies helpen Ons om Onze website te verbeteren en om U een betere en meer
gepersonaliseerde service aan te bieden, bijvoorbeeld door informatie op te slaan
omtrent Uw voorkeuren en door Ons toe te laten U te herkennen wanneer U
terugkeert naar Onze website. U kunt ervoor kiezen om cookies niet te aanvaarden
door de instellingen van Uw internetbrowser aan te passen, wat echter tot gevolg
kan hebben dat bepaalde onderdelen van Onze website niet of niet behoorlijk meer
werken.
De informatie die We verzamelen kan bestaan uit IP adressen, browserversies,
aantal bezoeken, de pagina’s die U bezoekt en Uw weergavevoorkeuren.
Informatie betreffende de tijdsduur van de cookies die We normaal gezien
gebruiken kan hier_______(link) teruggevonden worden.

Cookies zijn persoonlijke gegevens aan de hand waarvan een persoon direct of
indirect identificeerbaar is, bijvoorbeeld het IP-adres van de computer die U
gebruikt.
Toestemming voor gebruik van cookies
We vragen Uw uitdrukkelijke toestemming om cookies te plaatsen op Uw toestel.
De meeste internetbrowser zijn ingesteld dat ze cookies aanvaarden, indien U
echter geen cookies wenst te ontvangen, kunt U hieromtrent Uw
browserinstellingen wijzigen zodat U op de hoogte wordt gebracht wanneer cookies
worden verzonden of U kunt ook weigeren om cookies te aanvaarden.
Opgelet: indien U verder blijft surfen op Onze website nadat u de kennisgeving
inzake de cookies heeft ontvangen, dan houdt dit in dat U zich akkoord verklaart
met Ons gebruik van cookies.
U kan op elk ogenblik Uw toestemming betreffende Ons gebruik van cookies
intrekken. Indien U ingestelde cookies wenst te beperken of te blokkeren, dan kan
dit door Uw browserinstellingen aan te passen; de helpfunctie van Uw browser kan
U hierin helpen. U kunt Uw browserinstellingen ook gebruiken om geïnstalleerde
cookies te verwijderen, wat echter tot gevolg kan hebben dat U geen toegang heeft
tot Onze website of dat de functionaliteit ervan beperkt wordt.
Er zijn ook verschillende websites die uitgebreide informatie bevatten over cookies
en hoe deze werken (zoals bijvoorbeeld www.aboutcookies.org). De hulpfunctie
van uw browser kan U ook hierbij helpen door informatie te geven.
Indien U zich wenst uit te schrijven (“Opt-out”) van bepaalde cookies van derden
voor gerichte reclame, gelieve de website www.youronlinechoices.eu te bezoeken.
Door zich uit te schrijven betekent dit niet dat U niet langer online reclame zal

ontvangen, maar enkel dat de onderneming(en) die U heeft verlaten via de Opt-
out U niet langer reclame zal/zullen bezorgen die afgestemd is op Uw

webvoorkeuren en gebruikspatronen.
Bijkomende informatie: Verschillende categorieën van Cookies die
gebruikt worden op Onze website.
Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies
Deze categorie cookies is essentieel opdat U kunt navigeren op Onze website en
gebruik kunt maken van de functies ervan, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van
toegang tot de beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen
bepaalde diensten die U vraagt, zoals bijvoorbeeld de items uit het
winkelwagentje, niet voorzien worden. Deze cookies worden niet gebruikt om
informatie over U te verzamelen om bijvoorbeeld een profiel aan te maken, te
adverteren of om pagina’s te onthouden die U bezocht heeft tijdens het surfen.

Categorie 2: Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers Onze website gebruiken.
Zo zal bijvoorbeeld informatie verzameld worden over welke pagina’s het vaakst
bezocht werden en welke pagina’s een foutmelding krijgen. De prestatiecookies
verzamelen geen informatie waarmee U als bezoeker kan geïdentificeerd worden.
De informatie die door deze cookies verzameld worden, wordt samengevoegd en
is daardoor anoniem. Ze wordt enkel gebruikt om de werking van de website te
verbeteren.
Categorie 3: Functionaliteitscookies
De Functionaliteitscookies onthouden de door u gemaakte keuzes, zoals
bijvoorbeeld het land of de regio waar U zich bevindt wanneer U Onze website
bezoekt of Uw taal. Deze cookies gebruiken Wij zodat wanneer U Onze website
bezoekt Wij U een aangename ervaring kunnen bieden die consistent is met Uw
keuzes. De informatie verzameld door deze cookies kan geanonimiseerd worden
en deze cookies kunnen uw surfactiviteiten op andere websites niet volgen.
Categorie 4: Gerichte cookies of advertentiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over Uw surfgewoonten zodat advertenties
meer op maat zijn van Uw interesses. Via deze cookies wordt het aantal keer dat
U een advertentie wordt getoond beperkt en wordt de efficiëntie gemeten van een
advertentiecampagne. Deze cookies worden meestal geplaatst door een extern
advertentienetwerk met de toestemming van de exploitant van de website. Ze
onthouden de websites die U bezoekt en de informatie hiervan wordt gedeeld met
andere partijen, zoals bijvoorbeeld adverteerders. Gerichte of advertentiecookies
worden vaak gekoppeld aan de functionaliteit van een website van een andere
organisatie.
Categorie 5: Social Media Cookies
Deze cookies staan U toe om wat U op de website heeft gedaan, te delen op sociale
media zoals Pinterest, Facebook en Twitter. We hebben geen controle over deze
cookies. Deze informatie kan gekoppeld worden aan gerichte/advertentie
activiteiten. Gelieve de relevante privacybeleiden van de sociale media te lezen
betreffende de werking van hun cookies.
Cookies uit de bovenvermelde categorieën kunnen deze zijn die opgelijst staan in
[link naar de tabel] samen met de respectievelijke websites waar U kunt zien hoe
U zich kunt afmelden.
Gebruik van webbakens
Sommige van Onze webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten,
webbakens genoemd, waarmee We onder andere het aantal bezoekers die deze
pagina’s bezoeken kunnen tellen. De informatie die wordt verzameld door
webbakens is beperkt, bijvoorbeeld het cookienummer, tijdstip en datum van het

bezoek van de pagina en een beschrijving van de pagina waarop de webpagina
zich bevindt. We kunnen ook webbakens gebruiken die door derde adverteerders
gepost zijn. Deze bakens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en
worden alleen gebruikt om de efficiëntie van bepaalde marketingcampagnes na te
gaan.
Wijzigingen aan Ons Cookiebeleid
We behouden Ons het recht voor om dit Cookiebeleid te wijzigen of bij te werken
zodat op elk moment rekening kan worden gehouden met de optimale praktijken.
We zullen U waarschuwen van enige wijzigingen door de datum aan te passen die
bovenaan het Cookiebeleid staat. We raden U aan om het huidige Cookiebeleid af
en toe te controleren.
Indien u enige vragen heeft, gelieve Sony Music Entertainment Netherlands B.V.,
Overhoeksplein 29, 1031 KS Amsterdam, Nederland ([email protected])
te contacteren. U kunt Uw vraag ook richten tot Onze Informatie technologie (IT)
afdeling die verantwoordelijk is voor cookies. U kunt hen contacteren via het
volgende e-mailadres: [email protected]
GEGEVENSBEVEILIGING
Wij nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om Uw gegevens te beschermen
tegen een ongeautoriseerde toegang en te voorkomen dat uw gegevens illegale
verwerkt worden, dat ze verloren zouden geraken of dat ze vernietigd of
beschadigd worden. Uw gegevens zullen opgeslagen worden op een speciale server
binnen een veilige gegevensconfiguratie. Ervaring toont echter dat perfecte of
ondoordringbare veiligheidsparameters niet bestaan. U kunt Ons helpen Uw
gegevens veilig te houden door Uw paswoord, zijnde het paswoord dat U zelf heeft
gekozen of het paswoord dat Wij hebben gegeven aan U en waarmee U toegang
heeft tot Onze diensten of bepaalde delen van Onze website, vertrouwelijk te
houden en niet te delen met anderen.
HET RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE WIJZIGEN OF TE
WISSEN EN OM EN KLACHT NEER TE LEGGEN
U heeft het recht om de gegevens in te zien die Wij over U bewaren. U heeft
daarnaast de mogelijkheid om Ons te vragen wijzigingen aan te brengen zodat de
gegevens die We bewaren correct en actueel zijn. Gelieve Ons hiervoor een e-mail
te sturen naar [email protected] of contact met Ons op te nemen op het
onderstaande correspondentieadres. U kunt eveneens vragen dat Wij Uw gegevens
wissen of U kunt Ons vragen dat Wij de verwerking van Uw persoonsgegevens
beperken. U heeft ook het recht om U te verzetten tegen elke mogelijke
verwerking.
Wij zullen Uw gegevens bewaren tot wanneer U geen actieve bezoeker meer bent
van Onze website [normaalgezien na een inactiviteit van één jaar] of wanneer U
beslist om Uw abonnement op te zeggen. U kunt op elk ogenblik het abonnement

waarin U communicatie van Ons [of van derden met wie Wij Uw gegevens delen
(zoals hieronder beschreven)] krijgt, opzeggen. Indien U geen verdere berichten
van Ons wenst te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar
[email protected] of contact met Ons op te nemen op het onderstaande
correspondentieadres. U heeft daarnaast ook het recht om Uw gegevens over te
dragen.
Indien U inbreuken vaststelt omtrent de verwerking van Uw persoonsgegevens,
heeft U het recht een klacht neer te leggen bij Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
ANDERE WEBSITES
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de links naar externe
websites die op Onze website kunnen staan. Al deze links worden U enkel
meegedeeld voor Uw informatie en gemak. We hebben geen enkele controle en
zijn niet verantwoordelijk omtrent de inhoud van deze website en/of ze nog online
staat.
WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING
We houden Ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of bij te
werken zodat op elk ogenblik rekening kan worden gehouden met de beste
praktijken. We zullen U op de hoogte brengen van enige wijzigingen door de datum
bovenaan de Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen die Wij in de
toekomst zouden maken aan Onze Privacyverklaring, zullen geplaatst worden op
Onze website en We raden U dan ook om de Verklaring af en toe te na te lezen.
Indien U enige vragen heeft over deze Privacyverklaring, gelieve contact op te
nemen met: Sony Music Entertainment Netherlands B.V. Overhoeksplein 29, 1031
KS Amsterdam. Gelieve U te willen richten tot de Privacy Officer.