Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Prijsvragen en Promotionele Acties

Sony Music Entertainment Netherlands BV

Artikel 1. Organisatie van de wedstrijd
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deelname aan
alle prijsvragen en promotionele acties van Sony Music Entertainment Netherlands BV (hierna: Sony
Music), Overhoeksplein 29, 1031 KS, Amsterdam, Nederland, onder meer op haar website
www.sonymusic.nl en daaraan gerelateerde websites conform de Code Promotionele Kansspelen van
toepassing op promotionele kansspelen. Naast deze algemene voorwaarden zijn de specifieke
spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de
toepasselijkheid van de specifieke spelvoorwaarden, die in aanvulling op deze algemene spelvoorwaarden
van toepassing zijn. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling
die is opgenomen in de specifieke spelvoorwaarden van een bepaalde Actie, heeft deze specifieke bepaling
voorrang.
Artikel 2. Vereisten voor deelname
Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van medewerkers en
bestuurders van Sony Music en aan haar gelieerde ondernemingen evenals hun gezinsleden en
vertegenwoordigers en/of ondernemingen waar Sony Music met betrekking tot enige Actie op zelfstandige
basis mee samenwerkt, zoals distributeurs en reclame- en promotiebureaus, groepen, clubs of
organisaties.
Elke natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan een bepaalde wedstrijd. Enkel de eerste
deelname zal worden geaccepteerd.
Elke persoon kan slechts 1 prijs per maand winnen. Na het winnen van een prijs ben je dus ook
automatisch een maand uitgesloten van deelname aan een wedstrijd. Indien de deelnemer dit verbod
negeert zal zijn deelname als ongeldig worden bestempeld en zal een eventueel gewonnen prijs (in deze
termijn van een maand) niet toegekend worden.
Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming
van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien
een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Sony Music
heeft te allen tijde het recht een deelnemer te vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde
de leeftijd van die deelnemer te verifiëren, welke binnen 30 (dertig) dagen dient te worden overgelegd.
Daarnaast kan Sony Music de deelnemer verzoeken nadere persoonsgegevens te verstrekken (zoals
adres, telefoonnummer en naam ouder of voogd) teneinde te verifiëren of een deelnemer de toestemming
heeft van diens ouder of voogd voor deelname aan de Actie. Sony Music houdt zich het recht voor om op
elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere
manieren na te trekken evenals om elke minderjarige die niet onmiddellijk of binnen een door Sony Music
opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overleggen van de wedstrijd uit te sluiten van
deelname en een eventuele prijs niet uit te reiken of –keren.
Sony Music heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste,
onvolledige, stuitende of misleidende gegevens, of informatie die in strijd is/zijn met de wet heeft
verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting kan de
deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.
Voor elke Actie waarbij de prijs bestaat uit een reis, geldt een leeftijd van 18 jaar of ouder en dient de
deelnemer in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten en andere reisbenodigdheden.
Reisverzekering, maaltijden, dranken, excursies, grondvervoer, fooien, gebruik van telefoon, fax en
internet en alle overige hier niet gespecificeerde uitgaven zijn – tenzij anders aangegeven bij de
betreffende Actie – volledig voor de verantwoordelijkheid en rekening van de winnaar. De vertrekdatum
van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt. Op de vliegreizen
zijn de voorwaarden en de beschikbaarheid van de betreffende vliegmaatschappij en - indien van
toepassing - het hotel van toepassing.
Indien bij een dergelijke Actie aangegeven is dat deelnemers jonger dan 18 jaar mogen zijn, is de
toekenning van een dergelijke prijs aan de volgende voorwaarden verbonden:

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Prijsvragen en Promotionele Acties SME 2009 - NL

- 2 -

a. Op verzoek van Sony Music zal de ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger van de winnaar en van
ieder ander kind dat met de winnaar meereist binnen zeven (7) dagen na een zodanig verzoek, Sony
Music schriftelijk meedelen dat deze ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger:
(i) de winnaar tijdens deze reis zal vergezellen;
(ii) geen andere minderjarige toestemming verleent om met hen mee te reizen, tenzij de
ouder of wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige Sony Music daarvan
schriftelijk in kennis heeft gesteld;
(iii) volledig en exclusief verantwoordelijk is voor alle minderjarigen in verband met deze reis;
(iv) op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze toezicht zal houden op de minderjarige(n)
gedurende de reis.

Deze schriftelijke verklaring dient de naam of namen van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s),
een telefoonnummer, een handtekening, een adres en/of geldig e-mailadres te bevatten en dient
verifieerbaar te zijn als zijnde geschreven door deze ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Sony Music
behoudt zich het recht voor zodanige verklaring te controleren, en de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger is gehouden Sony Music daarbij de benodigde medewerking te verlenen.
b. Indien in de specifieke spelvoorwaarden van een Actie staat dat een bepaald aantal kinderen en/of een
bepaald aantal volwassenen op bepaalde data op reis dient te gaan, is de toekenning van de prijs
afhankelijk van het opgegeven aantal volwassenen en/of kinderen dat beschikbaar is voor de reis op de
betreffende datum.
c. Sony Music behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het reisarrangement voor elke
Actie, ongeacht de reden.
d. De winnaar, en indien van belang alle personen die met de winnaar meereizen, dient of dienen Sony
Music op verzoek daartoe afdoende bewijs te overleggen dat hij of zij beschikt over geldige paspoorten,
visa en andere reisdocumenten die voor deze reis vereist zijn, en Sony Music behoudt zich het recht voor
alle aanvullende documentatie te vragen die zij naar haar eigen oordeel van toepassing acht.
Artikel 3. Wijze van deelname
De termijn waarbinnen deelname mogelijk is, de wijze waarop aan de Actie kan worden deelgenomen
alsmede de wijze waarop de prijswinnaars worden aangewezen staan vermeld in de specifieke
spelvoorwaarden van de betreffende Actie. Tenzij anders aangegeven in de specifieke spelvoorwaarden,
zijn aan deelname geen kosten verbonden. Sony Music is niet aansprakelijk voor het verlies of
beschadiging van inzendingen.
Sony Music zal in redelijkheid alles in het werk stellen om winnaars telefonisch, per e-mail of schriftelijk
binnen een redelijke termijn na de sluitingsdatum van een Actie op de hoogte te stellen van de uitslag van
de Actie.
In principe worden prijswinnaars gemaild op het door hun achtergelaten adres. Hierna dient de
prijswinnaar(s) binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 4 (vier) weken schriftelijk te
reageren. Als de prijswinnaar niet binnen 4 (vier) weken vanaf het moment van de eerste bekendmaking
gereageerd heeft, vervalt de prijs automatisch en wordt er een nieuwe prijswinnaar getrokken. Sony Music
is niet verplicht te melden dat de prijs is komen te vervallen.
Indien deelname aan enige Actie met zich meebrengt dat de deelnemer een foto, tekening, compositie,
tekstlijn en dergelijke materialen dient in te zenden, verklaart en garandeert de deelnemer dat hetgeen
hij/zij aan Sony Music ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd
is met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt. Sony Music heeft het recht ingezonden
materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (zij vermoedt dat) deze dit wel is. De deelnemer
vrijwaart Sony Music voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
De deelnemer draagt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten in hun meest volledige
wettelijke omvang op het ingezonden materiaal uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan
Sony Music zonder daartoe aanspraak te maken op enige vergoeding en/of naamsvermelding.
Artikel 4. Nederland
Sony Music zal prijzen alleen binnen Nederland (laten) bezorgen. De aanbieder is niet verantwoordelijk
voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking,
beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een
aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Prijsvragen en Promotionele Acties SME 2009 - NL

- 3 -

later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijke geval kan de
aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet (of niet op tijd) wordt afgehaald door de
winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of
berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, danwel indien deze
notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
Artikel 5. Prijzen
De te winnen prijzen alsmede het totale aantal te winnen prijzen staan telkens vermeld in de specifieke
spelvoorwaarden van de betreffende Actie. Er wordt geen vervangende prijs aangeboden, het is niet
toegestaan een prijs over te dragen aan derden en prijzen mogen niet worden ingewisseld voor contant
geld behalve door Sony Music, die het recht behoudt om de prijs naar eigen goeddunken in te wisselen
voor een prijs van gelijke of hogere waarde.
Hoewel alles in het werk wordt gesteld om prijzen uit te keren zoals deze zijn vermeld, is Sony Music niet
verantwoordelijk voor veranderingen aan en/of vervanging van prijzen die het gevolg zijn van wijzigingen
aan de kant van de fabrikant, leverancier, adverteerder of sponsor. Voor alle prijzen geldt dat deze
beschikbaar zijn zolang de voorraad van de producten die voor een Actie ter beschikking zijn gesteld,
strekt.
Sony Music stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze zich op
dat moment verkeren. Sony Music is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken
aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en
schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijs is uniek en staat op naam
van de winnaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Eventuele (inkomsten)belasting die in
verband met prijzen moet worden betaald, komt voor rekening van de betreffende winnaar. Echter, indien
de prijzen bestaan uit geld, zal Sony Music de over die prijs verschuldigde kansspelbelasting inhouden,
daarvan aangifte doen en deze afdragen. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor
concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er
bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
Alle beslissingen over de identiteit van de winnaar(s) van een Actie zijn definitief. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd. Er bestaat geen mogelijkheid tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan
noch kan er over de uitslag worden gecorrespondeerd met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon
verantwoordelijk voor de beoordeling van inzendingen of anderszins belast met de controle van een
dergelijke Actie.
Artikel 6. Persoonsgegevens
(zie ook het meest recente privacy regelement van Sony Music op http://sonymusic.nl/privacy/)
De winnaars zullen op verzoek van de aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten met
betrekking tot de betreffende Actie, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via
alle media zoals de radio, televisie en internet. (indien van toepassing)
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens.
De aanbieder mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van de winnaar
vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Alle deelnemers aan een Actie en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), alle prijswinnaars
en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), en voor zover van belang iedere andere persoon
die in een prijs deelt of eraan deelneemt en hun wettelijke vertegenwoordiger(s), gaan er - middels het
toesturen van hun inzending en/of aanvaarding van (deelname aan) de prijs - mee akkoord dat Sony
Music geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de Actie en de toekenning van de
prijzen daarvan, met inbegrip van, zonder enige beperking, elke aansprakelijkheid met betrekking tot
iedere activiteit die volgend op de toekenning van een prijs wordt ondernomen, waaronder ook die
activiteiten welke samenhangen met reisarrangementen of accommodaties die hen ter beschikking worden
gesteld.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Sony Music aan het beheer van haar website(s) en de organisatie
van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of
onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Sony Music openbaar gemaakt

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Prijsvragen en Promotionele Acties SME 2009 - NL

- 4 -

materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Sony Music niet worden tegengeworpen en kunnen op geen
enkele wijze een verplichting voor Sony Music in het leven roepen. Sony Music is niet aansprakelijk voor
enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
Sony Music is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het
gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische
faciliteiten. Sony Music is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband
met deelname aan de Actie maakt. Deelnemer vrijwaart Sony Music van aanspraken van derden
(waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) in verband met een niet-nakoming van deze
Algemene Voorwaarden of de Specifieke Spelvoorwaarden, of in verband met het handelen of nalaten van
de deelnemer.
Sony Music is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname
aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het
de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar. Sony Music is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of
het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de Actie.
Artikel 8. Geschillen
Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op geschillen inzake de naleving van de Algemene
Voorwaarden of de Specifieke Spelvoorwaarden. Geschillen voortvloeiend uit deze ‘Algemene Voorwaarden
of de Specifieke Spelvoorwaarden’ zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam.
Artikel 9. Overige bepalingen
Sony Music behoudt zich het recht de Actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal
publiekelijk bekend worden gemaakt.
De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van
de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de Sony Music worden aangepast.